Drukuj

STYPENDIA SZKOLNE !!! 

 

Uprzejmie informujemy, że od 01 września 2021 r. do 15 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych 2021/2022.

Informujemy również, że w trakcie roku szkolnego 2021/2022 uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych
- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEŃ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Kategoria: aktualności
Odsłony: 709