Drukuj

Pomoc materialna dla uczniów:

STYPENDIUM SZKOLNE

na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie:

Stypendia szkolne przyznawane są dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janowiec Kościelny znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (w chwili obecnej jest to kwota 514,00 zł netto, a od 1 października – 528,00 zł netto) w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie:

Wniosek mogą złożyć:

Każdy z członków rodziny, który posiada dochody, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie ich wysokości.

Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia), a w przypadku dochodu utraconego, z miesiąca złożenia wniosku (tj. z września), jak niżej:

Wykazane dochody należy pomniejszyć o:

Nie wlicza się do dochodu:

Podstawą do refundacji wydatków są wyłącznie faktury, rachunki, dowody wpłaty KP wystawiane na wnioskodawcę (rodzica, pełnoletniego ucznia), dokumentujące koszty zakupów o charakterze edukacyjnym poniesione przez wnioskodawcę.

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STYPENDIUM PROSZONE SĄ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH
I PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 89 6262065 wew. 25

Kategoria: aktualności
Odsłony: 1917