Drukuj

INFORMACJA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

STYPENDIA SZKOLNE

  1. Termin

  1. składania wniosków w dniach 1-15 września 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

Podstawą do przyznania stypendium jest wymagany prawidłowo wypełniony wniosek wraz
z oświadczeniem o osiąganych dochodach
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( sierpień 2019 r.) oraz klauzula o odpowiedzialności karnej podpisana przez wnioskodawcę ( zgodnie z art. 233 § 1 w zw. z § 6 kk.)

  1. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny - 528,00 zł netto.

Dochody netto wylicza się biorąc pod uwagę:

3. Rozliczenie stypendium szkolnego:

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego przy każdorazowym zakupie artykułów szkolnych powinny żądać od sprzedawcy imiennych faktur, rachunków wystawionych na wnioskodawcę na adres zamieszkania, potwierdzających poniesione wydatki, które stanowią podstawę rozliczenia stypendium szkolnego.

Paragony nie dokumentują poniesionych wydatków i nie będą brane pod uwagę w rozliczeniu stypendium.

Termin rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego decyzją MOPS na okres:

  1. od 1 września do 31 grudnia br. - do dnia 15 grudnia 2019 r.

  2. od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 – do dnia 30 czerwca 2020 r.

Faktury, rachunki imienne należy rozliczyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym 148 w pokoju nr 1 (tel. 89 6262065) w godzinach 7:00 -15:15

4. Wykaz wydatków na pomoc o charakterze edukacyjnym, które podlegają zwrotowi na podstawie przedłożonych rachunków, faktur i innych imiennych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup i pokrycie kosztów:
1) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów itd…,
2) zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, edukacyjnych programów oraz akcesoriów komputerowych, pamięci USB, płyt CD, papieru i tuszu do drukarki,
3) przyborów szkolnych w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków szkolnych, tornistrów, bloków, flamastrów, temperówek, kredek, ołówków, piór, gumek, kleju, farb pędzelków, papieru kolorowego, rysunkowego, kancelaryjnego, milimetrowego, brystolu, nożyczek, taśmy klejącej, modeliny, plasteliny, korektorów, przyborów geometrycznych kalkulatorów itp.,
4) stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie sportowe, koszulka, spodenki sportowe, dresy, kurtka sportowa),
5) transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której uczeń pobiera naukę lub odbywa praktyki oraz zajęcia pozalekcyjne,
6) opłat za szkołę (czesne); pobyt w internacie, bursie lub akademiku,
7) zakupu sprzętu, akcesoriów, instrumentów stroju itp. związanych z rozwijaniem zainteresowań ucznia,
8) dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych ( np. wyrównawczych, językowych, tanecznych, artystycznych, kół zainteresowań),
9) abonamentu internetowego,
10) na wycieczki szkolne, zielone szkoły, wyjścia klasowe na basen, do teatru, kina, muzeum,
11) stroju galowego, mundurka szkolnego,
12) biurka szkolnego oraz krzesła do biurka,
13) urządzeń i sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych,
14) sprzętu i urządzeń dla uczniów szkół zawodowych.

Rodzice ucznia, w przypadku rezygnacji lub zaprzestania pobierania nauki, zmiany szkoły, umieszczeniu dziecka w ośrodku, itd. obowiązani są poinformować organ wydający decyzję.

Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania świadczenia.

Kategoria: aktualności
Odsłony: 2314