1. Zestawienie rodzajów wniosków elektronicznych jakie można przesłać przez Portal Emp@tia> () do właściwych Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS)/ Urzędów realizujących zadania z obszarów: SR/SW/FA/ON/RKZ:

Obszar

Symbol wniosku

Nazwa formularza elektronicznego na Portalu empatia.mpips.gov.pl w zakładce eWnioski

Świadczenie Wychowawcze

SW-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

SDS-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Świadczenia Rodzinne

SR-1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

SR-2

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Becikowe"

SR-3

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

SR-4

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

SR-5

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

SR-6

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

SR-7

Wniosek o świadczenie rodzicielskie.

SR-8

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"

Fundusz Alimentacyjny

FA-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Karta Dużej Rodziny

KDR

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Pomoc Społeczna

PS-1

Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;

PS-2

Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;

PS-3

Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.

Opieka nad dzieckiem do lat 3

RKZ-1

Wniosek o wpis do rejestru żłobków /  klubów dziecięcych;

RKZ-2

Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;

RKZ-3

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

Turnusy rehabilitacyjne -Rejestry

ON-1

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehebilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

ON-2

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego (KPA)

ZS-1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

ZS-2

Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

ZS-3

Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

ZS-4

Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

ZS-5

Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

ZS-6

Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.


II. Lista banków, przez które można wysłać: wniosek 500+ / wniosek 300+ oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany:

Lp.

Banki:

skrót

300+ (SDS)

500+ (SW)

Profil Zaufany (PZ)

1

Alior Bank S.A.

ALB 

Tak

Tak

nie dotyczy

2

Bank PKO BP

PKO 

Tak

Tak

Tak

3

Bank PKO BP / Inteligo

PKO 

Tak

Tak

Tak

4

Bank Pocztowy S.A.

POC 

Tak

Tak

nie dotyczy

5

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

BPS 

Tak

Tak

nie dotyczy

6

Bank Zachodni WBK S.A

WBK 

nie dotyczy

Tak

Tak

7

BGŻ BNP Paribas S.A

BNP

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

8

Credit Agricole Bank Polska S.A.

CRE

Tak

Tak

nie dotyczy

9

Euro Bank S.A.

EUR 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

10

Getin Noble Bank S.A.

GET

Tak

Tak

nie dotyczy

11

ING Bank Śląski S.A.

ING 

Tak

Tak

Tak

12

mBank S.A.

MBK 

Tak

Tak

Tak

13

Millennium S.A

MIL 

Tak

Tak

Tak

14

Nest Bank S.A.

FMB 

Tak

Tak

nie dotyczy

15

PEKAO S.A.

PEO 

Tak

Tak

Tak

16

PLUS BANK S.A.

PLU

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

17

Raiffeisen Bank Polska S.A.

RAI 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

18

SGB-Bank S.A.

SGB 

Tak

Tak

nie dotyczy

19

ZUS

ZUS 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

20

Envelo

nie dotyczy

nie dotyczy

Tak

 1. III.Dodatkowo na Portalu Emp@tia udostępnione są następujące usługi dla Obywateli:

 1. Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
 2. Mapa żłobków i klubów dziecięcych https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych
 3. Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow
 4. Wykaz Dziennych Opiekunów   http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow
 5. Rejestr Ośrodków Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow
 6. Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow
 7. Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej RJPS (m.in.: OPS, MOPS, PCPR, ROPS, WPS UW, DPS, CIS, KIS, OIK, OW-DPS, OW-N, PIK) http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/ps/rejestr

Ogłoszenie o naborze na woln stanowisko - Asystent Rodzicy.

Treść ogłoszenia znajduje się pod adresem: http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/wakaty/58/51/Asystent_Rodziny/

 

Marzena Radzymińska

Kierownik GOPS Janowiec Kościelny


 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym, Janowiec Kościelny 148, 13-111 Janowiec Kościelny.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Podstawy prawne przetwarzania:

  1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości – państwa dane osobowe przetwarzane są:

   •  w celu  dokumentowania realizowanych zadań,  prowadzenia ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania wydatkowania środków publicznych,

   •  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

   • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

  1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności ustaw i rozporządzeń:

 • o pomocy społecznej,

 • o świadczeniach rodzinnych,

 • o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów,

 • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 • o dodatkach mieszkaniowych,

 • prawo energetyczne,

 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • o ochronie zdrowia psychicznego,

 • o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 • o zatrudnieniu socjalnym,

 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start"

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

   • w celu weryfikacji Państwa uprawnień do otrzymania pomocy materialnej i niematerialnej oraz udzielaniu i rozliczaniu tej pomocy, a także w celu realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa

   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 10 RODO,

   • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

c)w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

   • w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

   • na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

   • ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

 1. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:

 1. określonych w lit. a i b: przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,

 2. określonych w lit. c: do czasu obowiązywania umowy z zachowaniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy - Poczta Polska lub dostawcy oprogramowania.

 2. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

·         w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start"

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spoecznej w Janowcu Kościelnym ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -Referent do spraw świadczenia wychowawczego.

Treść ogłoszenia

pobierzpdf

Kwestionariusz kandydata pobierzpdf

wyniki naboru

pobierzpdf

 

Kierownik GOPS

Marzena Radzymińska