Ogłoszenie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje,
iż od 1 marca do dnia 31 marca 2018 r.  
osoby, którym zostały przyznane stypendia na rok szkolny 2017/2018 proszone są o wyrażenie zgody na zmianę decyzji, a w przypadku, gdy sytuacja materialna uległa zmianie – przedłożenie stosownych zaświadczeń.
Wszelkich informacji dotyczących pomocy materialnej dla uczniów udziela   Pani Ewelina Sobotka w siedzibie GOPS w Janowcu Kościelnym, w pokoju Nr 6 w godz. od 7.15 do 15.15 lub pod numerem telefonu:  89 626 20 65 wew 25
                                                   

Kierownik GOPS
                                                   Marzena Ewa Radzymińska


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że dzień 

12 stycznia 2018 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy za Święto Trzech Króli,

które przypadło w sobotę.


 

zycenia2017

Informacj Kierownika GOPS

„Projekt partnerski. Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. W dniu 05.07.2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w „Projekcie partnerskim. Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” nr RPWM.11.01.01-IŻ.00-28-005/16. Okres realizacji projektu od 01.05.2017r. do 30.04.2019r. Spotkanie prowadziła kierownik projektu Pani Luiza Włoch, która przedstawiła podstawowe informacje dotyczące realizowanego projektu. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rekrutacja do projektu obywa się w sposób ciągły przez pracowników socjalnych GOPS w Janowcu Kościelnym. Terminy rekrutacji to maj 2017r., październik 2017r., marzec 2018r. Rekrutacja odbywa się dwuetapowo: etap 1 – ocena formularzy rekrutacyjnych, etap 2 – weryfikacja predyspozycji do udziału w projekcie. Do projektu zostało zakwalifikowanych 20 uczestników z terenu naszej gminy w wieku aktywności zawodowej 15-64 lata, osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne (III profil), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej lub kwalifikującej się do niej. Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym do 5 miesięcy, materiały szkoleniowe, catering w trakcie zajęć warsztatowych/szkoleniowych. Projekt zakłada zastosowanie zindywidualizowanej ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika obejmującej: doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zarządzania czasem i asertywności, szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności społeczne oraz kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych lub nadające uprawnienia (m.in. przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B, pomoc terapeuty, pomocnik stolarza, ochroniarz mienia) oraz staże zawodowe na lokalnym rynku pracy.

W okresie od 10.07.2017r. do 08.08.2017r. uczestnicy zostali objęci doradztwem zawodowym w wymiarze 6 godzin/UP oraz wsparciem psychologicznym w wymiarze 12 godzin/UP. Natomiast w okresie od 19.08.2017r. do 24.08.2017r. odbył się trening kompetencji i umiejętności społecznych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: warsztaty grupowe z zakresu zarządzania czasem – 24 godziny, warsztaty grupowe  z zakresu treningu asertywności – 24 godziny.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu. Natomiast partnerami projektu są: Powiatowy Urząd Pracy w Elblagu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, INVENTUM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Nowym Sączu, Centrum Andrzej Ryszard Szope w Olsztynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.
W/w projekt jest realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne. Numer i nazwa Działania: RPWM.1101.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Priorytetu Inwestycyjnego: 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Marzena Radzymińska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej