zycenia2017

Informacj Kierownika GOPS

„Projekt partnerski. Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. W dniu 05.07.2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w „Projekcie partnerskim. Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” nr RPWM.11.01.01-IŻ.00-28-005/16. Okres realizacji projektu od 01.05.2017r. do 30.04.2019r. Spotkanie prowadziła kierownik projektu Pani Luiza Włoch, która przedstawiła podstawowe informacje dotyczące realizowanego projektu. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rekrutacja do projektu obywa się w sposób ciągły przez pracowników socjalnych GOPS w Janowcu Kościelnym. Terminy rekrutacji to maj 2017r., październik 2017r., marzec 2018r. Rekrutacja odbywa się dwuetapowo: etap 1 – ocena formularzy rekrutacyjnych, etap 2 – weryfikacja predyspozycji do udziału w projekcie. Do projektu zostało zakwalifikowanych 20 uczestników z terenu naszej gminy w wieku aktywności zawodowej 15-64 lata, osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne (III profil), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej lub kwalifikującej się do niej. Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym do 5 miesięcy, materiały szkoleniowe, catering w trakcie zajęć warsztatowych/szkoleniowych. Projekt zakłada zastosowanie zindywidualizowanej ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika obejmującej: doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zarządzania czasem i asertywności, szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności społeczne oraz kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych lub nadające uprawnienia (m.in. przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B, pomoc terapeuty, pomocnik stolarza, ochroniarz mienia) oraz staże zawodowe na lokalnym rynku pracy.

W okresie od 10.07.2017r. do 08.08.2017r. uczestnicy zostali objęci doradztwem zawodowym w wymiarze 6 godzin/UP oraz wsparciem psychologicznym w wymiarze 12 godzin/UP. Natomiast w okresie od 19.08.2017r. do 24.08.2017r. odbył się trening kompetencji i umiejętności społecznych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: warsztaty grupowe z zakresu zarządzania czasem – 24 godziny, warsztaty grupowe  z zakresu treningu asertywności – 24 godziny.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu. Natomiast partnerami projektu są: Powiatowy Urząd Pracy w Elblagu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, INVENTUM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Nowym Sączu, Centrum Andrzej Ryszard Szope w Olsztynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.
W/w projekt jest realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne. Numer i nazwa Działania: RPWM.1101.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Priorytetu Inwestycyjnego: 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Marzena Radzymińska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuję, że od dnia 01 sierpnia 2017 roku przyjmowane są wnioski o ustalenie na okres 2017/2018 prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 89 6262065, 896262044 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski można również złożyć w formie elektronicznej. Więcej informacji na ten temat w zakładce poradnik interesanta.


 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP)  

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu ( maksymalna wielkość załaczników to 3,5MB)

Pismo ogólne do podmiotu publicznego ( maksymalna wielkość załączników to 500MB)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym na platformie ePUAP (adres ESP  /9r212hkxgh/SkrytkaESP)

1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

2.Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego. 

Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do GOPS Janowiec Kościelny: 

1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Akceptowalne formaty załączników to: a.  DOC, RTF b. XLS c.  CSV d. TXT e. GIF, TIF, BMP, JPG f.   PDF g. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB.

4.  dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.