Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Karta jest przyznawana:

1) rodzicom (rodzicowi) lub małżonkowi rodzica na czas nieokreślony,

2) dziecku

a) w wieku do ukończenia 18 roku życia,

b) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego albo w szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowanie ukończenie nauki,

c) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wielu powyżej 18 roku życia – na czas trwania orzeczenia

d) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

e) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce

W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (GOPS Janowiec Kościelny) bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Składając wniosek o przyznanie Kart przedstawia się w szczególności:

1. w przypadku rodzica oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

2. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej- oświadczenie o planowanym terminie ukończenie nauki w danej placówce,

3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej. Wielodzietne rodziny posiadając KDR mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych w całym kraju.

Kierownik GOPS

Marzena Radzymińska

Okres zimowy, a zwłaszcza utrzymujące się niskie temperatury stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób samotnych (starszych i niepełnosprawnych) oraz nadużywających alkohol.

Należy więc podjąć wszelkie działania dla ochrony tych osób w celu uniknięcia ich zamarznięcia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym zwraca się do mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny z apelem, aby nie przechodzić obojętnie obok potrzebujących i zgłaszali wszystkie niepokojące przypadki pracownikom socjalnym osobiście w siedzibie ośrodka lub telefonicznie pod numerem 89 6262065, jak również pracownikom innych instytucji zobligowanych do udzielenia pomocy.

 

Wyrażamy przekonanie, że społeczna wrażliwość mieszkańców naszej gminy pozwoli na działania profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw troski o najsłabszych.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marzena Radzymińska

Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem od października wzrastają kryteria dochodowe w pomocy społecznej i wyniosą:
- dla osoby samotnie gospodarującej- 701,00 zł,
- dla osoby w rodzinie- 528,00 zł.Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 645,00 zł miesięcznie.

Natomiast wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.

Dodatkowo Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin.

Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wynoszą:
- zasiłek pielęgnacyjny- 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł)- I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42)- II etap. Docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o ponad 40%
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 620,00 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli 100,00 zł)
- zasiłek dla opiekuna- 620,00 zł (wzrost 100,00 zł)

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.


 

Kierownik Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym zawiadamia, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium socjalnego będą przyjmowane do dnia 17.09.2018 roku.

 

Kierownik GOPS
Marzena Radzymińska