Pomoc materialna dla uczniów:

STYPENDIUM SZKOLNE

na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie:

 • od 1 września do 15 września 2018 roku- w przypadku uczniów szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych,

 • do 15 października 2018 roku- w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

Stypendia szkolne przyznawane są dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janowiec Kościelny znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (w chwili obecnej jest to kwota 514,00 zł netto, a od 1 października – 528,00 zł netto) w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,

 • niepełnosprawność,

 • ciężka lub długotrwała choroba,

 • wielodzietność,

 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 • alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice ucznia,

 • pełnoletni uczeń,

 • dyrektor szkoły

Każdy z członków rodziny, który posiada dochody, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie ich wysokości.

Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia), a w przypadku dochodu utraconego, z miesiąca złożenia wniosku (tj. z września), jak niżej:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;

 • emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński;

 • świadczenia otrzymywane z MOPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, świadczenie rodzicielskie;

 • alimenty otrzymywane oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;

 • dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;

 • zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;

 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej). Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00 zł - do 30 września 2018 r. Od 01.10.2018 r. dochód z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosił – 308,00 zł.

 • dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za sierpień 2018r.

 • dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

 • pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom, dzierżawy;

 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zaświadczenie powinno zawierać informacje określone w art. 8 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Do wniosku załącza się zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz potwierdzenie opłacenia składek w ZUS.

Wykazane dochody należy pomniejszyć o:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych;

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;

 • alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Nie wlicza się do dochodu:

 • zasiłku celowego;

 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

 • świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;

 • świadczenia wychowawczego tzw. 500 + , przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa
  w wychowaniu dzieci;

 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej;

 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka;

 • wartości świadczenia w naturze.

 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r.
  o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Podstawą do refundacji wydatków są wyłącznie faktury, rachunki, dowody wpłaty KP wystawiane na wnioskodawcę (rodzica, pełnoletniego ucznia), dokumentujące koszty zakupów o charakterze edukacyjnym poniesione przez wnioskodawcę.

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STYPENDIUM PROSZONE SĄ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH
I PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 89 6262065 wew. 25

Nowy program rządowyPosiłek w szkole i w domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program ,,Posiłek w szkole i w domu”, który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty 15 października 2018r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program ten zastąpi dotychczasowy wieloletni program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 (MP z 2015 r., poz.821).

W ramach nowego programu przewidziane jest m.in. wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Głównym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku. 

Marzena Radzymińska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Janowcu Kościelnym

 

 Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Karta jest przyznawana:

1) rodzicom (rodzicowi) lub małżonkowi rodzica na czas nieokreślony,

2) dziecku

a) w wieku do ukończenia 18 roku życia,

b) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego albo w szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowanie ukończenie nauki,

c) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wielu powyżej 18 roku życia – na czas trwania orzeczenia

d) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

e) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce

W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (GOPS Janowiec Kościelny) bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Składając wniosek o przyznanie Kart przedstawia się w szczególności:

1. w przypadku rodzica oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

2. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej- oświadczenie o planowanym terminie ukończenie nauki w danej placówce,

3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej. Wielodzietne rodziny posiadając KDR mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych w całym kraju.

Kierownik GOPS

Marzena Radzymińska

Okres zimowy, a zwłaszcza utrzymujące się niskie temperatury stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób samotnych (starszych i niepełnosprawnych) oraz nadużywających alkohol.

Należy więc podjąć wszelkie działania dla ochrony tych osób w celu uniknięcia ich zamarznięcia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym zwraca się do mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny z apelem, aby nie przechodzić obojętnie obok potrzebujących i zgłaszali wszystkie niepokojące przypadki pracownikom socjalnym osobiście w siedzibie ośrodka lub telefonicznie pod numerem 89 6262065, jak również pracownikom innych instytucji zobligowanych do udzielenia pomocy.

 

Wyrażamy przekonanie, że społeczna wrażliwość mieszkańców naszej gminy pozwoli na działania profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw troski o najsłabszych.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marzena Radzymińska