Zdjęcie promujące Porgram Czyste Powietrze, na zdjęciu są uśmiechnięci ludzie, kobieta, mężczyzna i mała dziewczynka.

Informujemy, że zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wymagane do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze, są wydawane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Janowcu Kościelnym, Janowiec Kościelny 148, 13-111 Janowiec Kościelny, tel. 89 626 20 65.

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Aby uzyskać zaświadczenie należy złożyć wypełniony formularz Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie przez platformę ePUAP.

Program Czyste Powietrze realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Program skierowany jest do osób fizycznych (beneficjentów) będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego.

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Szczegółówe informacje dostępne są na Stronie Internetowej Programu Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/

Załączniki:

 Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

 Klauzula informacyjna RODO

Dobry start

dslogo

 Wniosek pobierzpdf

 Załącznik do wniosku pobierzpdf

 Obowiązek informacyjny pobierzpdf

 


 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000zł. Świadczenie przyznawane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r., poz. 473). Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

  • złożenie wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania;
  • posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie powinno być wystawione przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
  • posiadanie zaświadczenia o przebywaniu przez matkę dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia  porodu, wystawione przez lekarza lub położną. Istotny jest fakt, że wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, może wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),  będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej.
   Ponadto, otrzymane jednorazowe świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

 

 

Druki do pobrania na stronie- https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111

dslogo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” na okres zasiłkowy 2018/2019 można składać:

- od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

- od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym 148, pokój nr 1.

Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry Start” jest rok 2018 i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300,00 zł jednorazowo, bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3) Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
a) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
b) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzn. zerówka).

Ważne: świadczenie „Dobry Start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wniosek wraz z załącznikami można będzie pobrać w siedzibie tutejszego Ośrodka jak również z naszej strony internetowej w zakładce pt. „Druki do pobrania” w menu "Poradnik interesanta" oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej link- https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

!!!UWAGA!!! Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Natomiast wnioski złożone od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Wniosek złożony po upływie terminu tj. po 30-tym listopada 2018 r. zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Dodatkowych informacji udzielają: Anna Szczecińska - tel. 89 6262065 wew. 21 Piotr Rakoczy - tel. 89 6262065 wew. 26

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Janowcu Kościelnym Marzena Ewa Radzymińska