Zdjęcie promujące Porgram Czyste Powietrze, na zdjęciu są uśmiechnięci ludzie, kobieta, mężczyzna i mała dziewczynka.

Informujemy, że zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wymagane do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze, są wydawane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Janowcu Kościelnym, Janowiec Kościelny 148, 13-111 Janowiec Kościelny, tel. 89 626 20 65.

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Aby uzyskać zaświadczenie należy złożyć wypełniony formularz Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie przez platformę ePUAP.

Program Czyste Powietrze realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Program skierowany jest do osób fizycznych (beneficjentów) będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego.

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Szczegółówe informacje dostępne są na Stronie Internetowej Programu Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/

Załączniki:

 Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

 Klauzula informacyjna RODO