Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

progr

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym od 1 stycznia 2022 r. kontynuuje realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007). Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa  na 2022 r.)  na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 48.000,00 zł.


Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 900,00 zł dla osoby
w rodzinie.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania w/w pomocy:

  1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).

  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

  3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.

  4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym GOPS pod nr tel.: 89 626 20 65 bądź o zgłoszenie osobiste w siedzibie tut. Ośrodka.

                                                                                

 

 terminy przelewów

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000zł. Świadczenie przyznawane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”( Dz.U. z 2020 poz.1329). Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

  • złożenie wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania;
  • posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie powinno być wystawione przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
  • posiadanie zaświadczenia o przebywaniu przez matkę dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia  porodu, wystawione przez lekarza lub położną. Istotny jest fakt, że wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, może wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),  będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej.
   Ponadto, otrzymane jednorazowe świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

 

 

Druki do pobrania na stronie- https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111

Dobry start

dslogo

 Wniosek pobierzpdf

 Załącznik do wniosku pobierzpdf

 Obowiązek informacyjny pobierzpdf

 


 

dslogo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” na okres zasiłkowy 2018/2019 można składać:

- od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

- od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym 148, pokój nr 1.

Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry Start” jest rok 2018 i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300,00 zł jednorazowo, bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3) Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
a) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
b) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzn. zerówka).

Ważne: świadczenie „Dobry Start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wniosek wraz z załącznikami można będzie pobrać w siedzibie tutejszego Ośrodka jak również z naszej strony internetowej w zakładce pt. „Druki do pobrania” w menu "Poradnik interesanta" oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej link- https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

!!!UWAGA!!! Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Natomiast wnioski złożone od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Wniosek złożony po upływie terminu tj. po 30-tym listopada 2018 r. zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Dodatkowych informacji udzielają: Anna Szczecińska - tel. 89 6262065 wew. 21 Piotr Rakoczy - tel. 89 6262065 wew. 26

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Janowcu Kościelnym Marzena Ewa Radzymińska

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

2) śmierci matki dziecka;

3) porzucenia dziecka przez matkę.

3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

1) porodu - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;

3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

5. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000,00 zł*) miesięcznie,

6. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622 i 1818), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

7. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

8. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;

2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

9. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

3) osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 


zluzwniosek


DRUKI DO POBRANIA https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111


podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity DzU z 2020 roku poz. 111);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (DzU z 2017 roku, poz. 1466);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (DzU z 2018 roku poz. 1497);

PODSTAWA PRAWNAiconDM

Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków
mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156 z 2001r poz.1817/.

DOKUMENTY
Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ( POBIERZ ),
- deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:
1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

DOCHÓD
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w
gospodarstwie wieloosobowym. Od. 01.03.2014 r. najniższa emerytura wynosi 844,45 zł.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się :
1. dodatków dla sierot zupełnych,
2. zasiłków pielęgnacyjnych,
3. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
4. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
5. dodatku mieszkaniowego,
6. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
7. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
8. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
9. pomocy w zakresie dożywiania

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

POWIERZCHNIA MIESZKANIA
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
- 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
- 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
- 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
- 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
- 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której
niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

GOSPODARSTWO DOMOWE
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą sie o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

WYDATKI NA MIESZKANIE
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą
wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
- 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się
- opłat za gaz przewodowy,
- energię elektryczna,
- ubezpieczeń,
- podatku od nieruchomości,
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU
W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego
wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO
Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że :
występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki
związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH SKŁADA SIĘ W
GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W JANOWCU KOŚCIELNYM,
13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY 148

Oświadczenie o powierzchni użytkowej lokalu - POBIERZ

 rodzina

AKTUALNE KRYTERIA DOCHODOWE ORAZ WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHiconSR

Kryterium dochodowe uprawniające do (dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie):
obowiązujące na okres zasiłkowy 2021/2022
- zasiłków rodzinnych: 674,00 zł. lub 764,00 zł. jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.
- specjalnego zasiłku opiekuńczego: 764,00 zł.
- jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka: 1922,00 zł.

Aktualne wysokości świadczeń rodzinnych:
Zasiłek rodzinny:
- 95,00 zł. na dziecko do ukończenia 18 roku życia;
- 124,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 135,00 zł. na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Dodatki do zasiłku rodzinnego
- z tyt. urodzenia dziecka: 1000,00 zł.
- z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400,00 zł.
- z tyt. samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł. na dziecko jednak nie więcej niż 386,00 zł. na wszystkie dzieci, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek zwiększa się o kwotę 80,00 zł. na dziecko jednak nie więcej niż o 160,00 zł . na wszystkie dzieci
- z tyt. wielodzietności: 95,00 zł. na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego
- z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka: 90,00 zł. na dziecko do ukończenia 5 roku życia i 110,00 zł. na dziecko po 5 roku życia
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego: 100,00 zł.
- z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania: 69,00 zł. w związku z dojazdem do szkoły,
- z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania: 113,00 zł. w związku z zamieszkaniem w internacie

Pozostałe świadczenia:

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka: 1000,00 zł.
Świadczenie rodzicielskie: 1000,00 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy: 620,00 zł.
Zasiłek dla opiekuna: 620,00 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne: 2119 zł (od 01.01.2022).

Nowy okres świadczeniowy 2019/2021

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Od dnia 1 lipca 2019 r. można składać wnioski drogą elektroniczną, a od dnia 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od 1 lipca 2019 r. (albo od dnia urodzenia dziecka). Natomiast jeśli świadczenie wychowawcze jest już przyznane do 30 września 2019 r. to wypłata świadczenia będzie kontynuowana od dnia 1 października 2019 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę.

Okres świadczeniowy 2019/2021 będzie trwał do dnia 31 maja 2021 r.

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będzie można składać w przypadku w wniosków elektronicznych od dnia 1 lutego 2021 r., a w przypadku wniosków papierowych od dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

 Druki do pobrania na stronie- https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze