Pomoc materialna dla uczniów:

STYPENDIUM SZKOLNE

na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie:

 • od 1 września do 15 września 2018 roku- w przypadku uczniów szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych,

 • do 15 października 2018 roku- w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

Stypendia szkolne przyznawane są dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janowiec Kościelny znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (w chwili obecnej jest to kwota 514,00 zł netto, a od 1 października – 528,00 zł netto) w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,

 • niepełnosprawność,

 • ciężka lub długotrwała choroba,

 • wielodzietność,

 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 • alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice ucznia,

 • pełnoletni uczeń,

 • dyrektor szkoły

Każdy z członków rodziny, który posiada dochody, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie ich wysokości.

Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia), a w przypadku dochodu utraconego, z miesiąca złożenia wniosku (tj. z września), jak niżej:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;

 • emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński;

 • świadczenia otrzymywane z MOPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, świadczenie rodzicielskie;

 • alimenty otrzymywane oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;

 • dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;

 • zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;

 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej). Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00 zł - do 30 września 2018 r. Od 01.10.2018 r. dochód z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosił – 308,00 zł.

 • dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za sierpień 2018r.

 • dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

 • pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom, dzierżawy;

 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zaświadczenie powinno zawierać informacje określone w art. 8 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Do wniosku załącza się zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz potwierdzenie opłacenia składek w ZUS.

Wykazane dochody należy pomniejszyć o:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych;

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;

 • alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Nie wlicza się do dochodu:

 • zasiłku celowego;

 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

 • świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;

 • świadczenia wychowawczego tzw. 500 + , przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa
  w wychowaniu dzieci;

 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej;

 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka;

 • wartości świadczenia w naturze.

 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r.
  o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Podstawą do refundacji wydatków są wyłącznie faktury, rachunki, dowody wpłaty KP wystawiane na wnioskodawcę (rodzica, pełnoletniego ucznia), dokumentujące koszty zakupów o charakterze edukacyjnym poniesione przez wnioskodawcę.

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STYPENDIUM PROSZONE SĄ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH
I PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 89 6262065 wew. 25