GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-111 Janowiec Kościelny 148
         Tel. 89 626 20 65

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu
na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach priorytetu V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
„Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)”
Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24


 

Działając na podstawie art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Gmina Janowiec Kościelny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.

Ogłoszenie dotyczy naboru Partnera na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)”, konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24.

W ramach projektu będzie skalowany innowacyjny model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy / wzmacniania kapitału społecznego rodzin pn. „Wygrana rodzina”. Model ten oferuje zindywidualizowane, wielodyscyplinarne i skoordynowane, oparte na działaniach środowiskowych wsparcie całej rodziny, a także jej poszczególnych członków. Dzięki takiemu podejściu, rodzina zostanie wyposażona w narzędzia, które przyczynią się, w pierwszej kolejności, do zmiany świadomościowej, a następnie wzmocnione zostaną kompetencje społeczne i opiekuńczo-wychowawcze rodzin. Zaangażowanie do działań lokalnej społeczności spowoduje, że rodzina nie będzie samotna w procesie zmiany, najbliższe otoczenie będzie jej towarzyszyć w dążeniu do lepszego wypełniania swoich funkcji i motywować do pracy, która ma prowadzić do poprawy jej sytuacji życiowej. W trakcie całej współpracy z rodzinami realizowana będzie praca środowiskowo-rodzinna. Model „Wygrana rodzina” zakłada realizację instrumentów wsparcia obejmujących:

 • diagnozę rodzin;

 • pakiet podstawowy;

 • pakiet rozszerzony;

 • animację samopomocy sąsiedzkiej (praca środowiskowo-rodzinna).

Szczegółowy opis Modelu oraz Regulamin konkursu, a także pozostałe załączniki dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoleczne-2/

Planowany okres realizacji projektu: od 24 do 36 miesięcy.

Partnerem wiodącym/Wnioskodawcą będzie: Gmina Janowiec Kościelny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Janowiec Kościelny.

Projekt skierowany będzie do odbiorców innowacyjnego rozwiązania, jakim jest model „Wygrana rodzina” - co najmniej 15 rodzin dotkniętych problemem dziedziczenia biedy: dzieci, rodzice, dziadkowie, osoby zamieszkujące wspólnie z rodziną, itp. Pojęcie biedy należy rozumieć jako występowanie następujących okoliczności:

 • zamieszkiwanie na terytorium zdegradowanym społecznie i fizycznie oraz

 • korzystanie z pomocy społecznej lub

 • borykanie się z różnymi problemami społecznymi, np. nieaktywność na rynku pracy, problemy opiekuńczo-wychowawcze, bezradność życiowa, uzależnienia, przemoc.

Celem partnerstwa jest współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu mającego na celu skalowanie modelu wzmacniania kapitału społecznego rodzin „Wygrana rodzina”, aby zwiększyć zasięg jego wykorzystania i rozwiązywać problem międzypokoleniowej transmisji ubóstwa poprzez zastosowanie innowacji społecznej pn. „Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy KOKON”. Celem modelu jest zmniejszenie zjawiska transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego, kompleksowego programu pomocy wspierającego całą rodzinę, ze szczególną uwagą skierowaną na dzieci i młodzież, w jej najbliższym sąsiedztwie. Jest on przeznaczony do wykorzystania na terytoriach zdegradowanych społecznie i fizycznie, na terenach których występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk i stan ten „przenosi się” na następne pokolenia.

Wybrany Partner (Partnerzy) będzie odpowiedzialny (będą odpowiedzialni) za:

 • współrealizację diagnozy rodzin w trakcie realizacji Modelu (diagnoza w działaniu - pogłębianie i uzupełnianie diagnozy rodziny i środowiska) i/lub

 • współrealizację działań zawartych w pakiecie podstawowym i/lub

 • współrealizację działań zawartych w pakiecie rozszerzonym i/lub

 • współrealizację działań w ramach animacji samopomocy sąsiedzkiej (pracy środowiskowo-rodzinnej).

Szczegóły realizacji działań w projekcie zostaną ustalone z wybranym Partnerem (wybranymi Partnerami) na etapie przygotowywania projektu.

Szczegółowy zakres projektu będzie zgodny z wymaganiami określonymi w:

 • regulaminie konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina” Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” - konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24;

 • przepisach prawa krajowego.

Kryteria formalne:

 • Kandydat na Partnera jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem wskazanym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, która/-y posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.

 • Kandydat na Partnera nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych (dofinansowanie oznacza finansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, przyznane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, lub ze środków funduszy celowych, o ile tak stanowi umowa o dofinansowanie projektu albo decyzja o dofinansowaniu projektu).

 • Kandydat na Partnera wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe odpowiednie do celu partnerstwa i będzie uczestniczył w przygotowaniu wspólnego projektu.

Wymagania dotyczące oferty:

 • Złożenie zgłoszenia - kompletnie wypełnionego i podpisanego we wszystkich wymaganych miejscach – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 (skan podpisanego dokumentu lub dokument podpisany elektronicznie), w terminie do 29 marca 2024r.

 • Złożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla podmiotu, statutu oraz skanu dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie podmiotu.

 • Złożenie pełnomocnictwa (pełnomocnictw) osoby (osób) do reprezentowania podmiotu (jeżeli dotyczy).

Kryteria merytoryczne oceny (maksymalnie 40 punktów):

 • Instrumenty wsparcia proponowane do realizacji spośród: diagnozy rodzin oraz działań: z pakietu podstawowego, pakietu rozszerzonego i animacji samopomocy sąsiedzkiej - opis rodzaju oraz zakresu wsparcia wynikający z Modelu „Wygrana rodzina”, które chciałby w projekcie realizować kandydat na Partnera (maksymalnie 20 punktów).

 • Kwalifikacje i kompetencje osób, które będą realizowały ww. instrumenty wsparcia - wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, doświadczenie w realizowaniu wsparcia itp. (maksymalnie 10 punktów).

 • Doświadczenie w realizacji projektów dla grup docelowych szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym z powodu doświadczania wielu przesłanek wykluczenia społecznego (maksymalnie 10 punktów).

Termin i miejsce składania ofert:

Zgłoszenie z propozycją współpracy powinno zostać dostarczone w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. 8 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. do godziny 23:59.

Dodatkowe informacje:

 1. Kandydat na Partnera może złożyć w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze wyłącznie jedną ofertę.

 2. Gmina Janowiec Kościelny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym zastrzega sobie prawo do:

 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny,

 • zmian w treści ogłoszenia o otwartym naborze,

 • wyboru więcej niż 1 Partnera projektu i nie więcej niż 3 Partnerów,

 • zawarcia umowy partnerskiej z wybranym Partnerem.

 1. Gmina Janowiec Kościelny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Ocenie merytorycznej podlegać będą tylko oferty spełniające kryteria formalne.

 4. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną (osoby upoważnione) do reprezentowania podmiotu zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie rejestrowym lub inną osobę upoważnioną (inne osoby upoważnione) przez kandydata na Partnera zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

 5. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

 6. Od wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym
mgr Marzena Radzymińska