.

Informacja dot. Programu 75 na 2021 po zmianach

pomoc

do

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, że 31 marca 2022 roku zostanie wypłacona I rata dodatku osłonowego dla osób, które złożyły wniosek do 31 stycznia 2022 roku.

Przyjmowanie interesantów

Ginnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym

Grupa pracowników

Dni tygodnia

Godziny przyjęć

Kierownik GOPS

dot. skarg

pok. nr 2

Poniedziałek – piątek

7.15 - 15.15

Pracownicy socjalny

pok. nr 6

Poniedziałek – piątek

7.15 - 15.15

Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia wychowawcze

pok. Nr 1

Poniedziałek – piątek

7.15 - 15.15

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym oraz na stronie internetowej Ośrodka (Wniosek)

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 89 626 20 65
w godzinach od 7:15 do 15:15.

Pozostałe informacje:

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021r o dodatku osłonowym (  Dz. U. z 2022 r.,  poz.1 )

Klauzula informacyjna RODO

pomoc

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

Ulotka UA   Ulotka PL   Ulotka EN

Marzena Ewa Radzymińska - Kierownik GOPS Janowiec Kościelny,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 20

Jolanta Pszenna - Starszy specjalista pracy socjalnej,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 24

Leszek Stryjewski - Główny specjalista pracy socjalnej,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 23,

Elżbieta Marcjanik- Pracownik socjalny, wew. 25

Lucyna Węgierska - Główny księgowy,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 22,

Patrycja Langowska - Starszy Refernet ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 26,

Anna Moszczyńska - Starszy Referent ds. świadczenia wychowawczego,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 21,

Edyta Jabłonowska- Pomoc administracyjna,

Aleksandra Dłuska- Asystent Rodziny,

Agnieszka Ługoska - sprzątaczka, opiekunka w Ośrodku Pomocy Społecznej,

 

Zdjęcie promujące Porgram Czyste Powietrze, na zdjęciu są uśmiechnięci ludzie, kobieta, mężczyzna i mała dziewczynka.

Informujemy, że zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wymagane do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze, są wydawane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Janowcu Kościelnym, Janowiec Kościelny 148, 13-111 Janowiec Kościelny, tel. 89 626 20 65.

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Aby uzyskać zaświadczenie należy złożyć wypełniony formularz Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie przez platformę ePUAP.

Program Czyste Powietrze realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Program skierowany jest do osób fizycznych (beneficjentów) będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego.

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Szczegółówe informacje dostępne są na Stronie Internetowej Programu Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/

Załączniki:

 Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

 Klauzula informacyjna RODO